ارتباط با رییس اصناف

جستجو

کمیسونها و اتحادیه ها

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

آمار بازدیدکنندگان

  • افراد آنلاین: 0
  • بازدید امروز: 0
  • بازدید دیروز: 0
  • بازدید کل: 624972
  • ورودی موتورهای جستجو : 25161
  • IP شما: 3.81.28.10

با تقدیر از اتحادیه های برتر در ارزیابی عملکرد سال؛

آیین بزرگداشت روز ملی اصناف در شیراز برگزار شد

آیین بزرگداشت روز ملی اصناف در شیراز با حضور نماینده عالی دولت در فارس، مدیران دستگاه های اجرایی استان و رؤسای اتحادیه ها و فعالین صنفی در اتاق اصناف مرکز فارس برگزار شد


آیین بزرگداشت روز ملی اصناف در شیراز با حضور نماینده عالی دولت در فارس، مدیران دستگاه های اجرایی استان و رؤسای اتحادیه ها و فعالین صنفی در اتاق اصناف مرکز فارس برگزار شد.به گزارش ســرویس اقتصادی «تماشا» استاندار فارس در این آیین با اشــاره به نقش بی بدیل اصناف در بهبود شــرایط اقتصادی تحمیل شده به کشــور گفت: وظیفه و نقش بازاریان و اصنافیــون افزایش تاب آوری اقتصاد کشور اســت به گونه ای که در ســایه این عملکرد و با همراهی و مشــارکت مردم و مســئولین دسیسه های و نقشه های دشمنان خنثی شود.دکتر عنایــت ا... رحیمی ضمن تبریک روز اصناف به این جامعه بزرگ و نقش آفرین اصنــاف به جایگاه بازاریان و کســبه در همه تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از گذشــته دور تا به امروز، اشاره و عنوان کرد: هر گاه جامعه به حضور و از خودگذشــتگی بازاریان نیاز داشته این قشــر بدون هیچ گونه کوتاهی به یاری کشور شتافته است. مشارکت در فعالیت های اجتماعی از جمله ساخت مدرسه، مسجد و حسینیه و پرداختن وجوه شرعیه و شــرکت در برگزاری مراسم مذهبی از جمله نقش های اجتماعی بازاریان و اصناف در طول تاریخ کشور است.اســتاندار فارس با تأکید بر اینکــه بازاریان و اصناف با رعایت انصــاف و عدالت همانند همیشــه می توانند در ایفای این نقش موفق باشــند، ادامه داد: رعایت انصاف، عدالت، اخــاق، خوشــرویی و تکریم مشــتری جزو رعایت این موارد ًارزش های اعتقادی جامعه است و قطعاسبب رونق بازار و شکوفایی آن خواهد شد.او که معتقد است حاکمیت و دولتمردان در برابر بازاریان و اصناف مســئولیت هایی دارد، گفــت: ایجاد امنیت در جامعه، رعایت حقوق اصناف، تکریم اصناف، کاســتن از التهاب بازار، حمایت در سایه قانون و تأمین کالا به میزان مــورد نیاز جهت عرضه از جمله انتظارات اصناف از دولت اســت و گرچه همه این موارد به نحو احسن رخ نداده اما ش های زیادی برای تحقق این انتظارات در حد توان تاانجام شده اســت. نماینده عالی دولت در استان فارس خاطرنشان کرد: از طرفی حاکمیت نیز انتظار دارد که بازار به نقش های تاریخی و آنچه مورد نیاز جامعه است جامه عمل بپوشاند. رحیمی ایجاد روحیه نشاط و امید در میان مــردم، پرداخت مالیات به عنوان بخشــی از درآمدهای دولت جهت اداره امور مملکت، ایفای نقش در اشــتغال و ن را از جمله انتظارات کارآفرینی و پرداخت بیمه شــاغام کرد.حاکمیت و دولت از اصناف اعارحیمی با اشاره به اهمیت نقش اصناف در اقتصاد کشور، یادآور شد: مواردی همچون معرفی و ارائه کالای ملی که از سوی اصناف انجام می شود، اهداف و برنامه های مهمی از جمله شعار رونق تولید را محقق و این سفارش و توصیه اکید را به بازار و جامعه منتقل می کند.* رئیس اتاق اصناف اســتان فارس: اعتماد مردم به ترین سرمایه اصناف استبازاریان بزرگرئیس اتاق اصناف اســتان فارس اظهار داشــت: قطار توسعه را می توان با وجود اصناف به شکل هرچه بهتر به حرکت درآورد البته به این شرط که این قطار بر روی ریل قرار گیرد. محمود هاشــمی نیز در آیین بزرگداشت روی اصناف با عنوان اینکه امروز یک ششم اقتصاد و نقدینگی درصد تولید ناخالص در اختیار اصناف است، 20و حدود گفت: آنچه مسلم است نحوه کسب کار می تواند با رفتار و کــردار و گفتار تغییر کند و در این خصوص بازار وظیفه سنگینی را عهده دار است.وی با بیان اینکه خوشبختانه امروز نوین سازی در کسب کار آغاز شــده و اتاق اصناف مرکز استان فارس در این زمینه در کشور پیشاهنگ اســت، اذعان کرد: با حمایت دولت و مســئولیت اســتانی از فعالیت های اصنافیون به در ًمی توانیم شاهد بازگشت آرامش به جامعه خصوصاحوزه صنوف تولیدی باشیم. رئیس اتاق اصناف استان فارس واحدهای صنفی را حلقه ارتباط بین تولید و توزیع دانست و تصریح نمود: بهترین خدمتی که صنوف انجام می دهند در چرخه توزیع اســت اینکه هزینه کالای مورد نظر مصــرف کننده و به چرخه تولید برمی گردانند. هاشــمی به موضــوع قاچاق کالا و تبعات آن در اقتصاد کشــور نیز اشاره کرد و گفت: زمانی که ذائقه مردم را به اجناس وارداتی اعم از کالاهای مرتبط با خوراک، پوشــاک و دیگر نیازمندی هــای آنان عادت می دهیم باید به توانایــی و یا عدم توانایی های خود در تولید اجناس مشابه دقت کنیم. با تقویت حوزه تولید، بالا بردن کیفیت و تنوع در این بخش می توانیم ذائقه مردم را تغییر دهیم و کالاهای تولید داخل را جایگزین کالاهای قاچاق به عنوان اجناس دردســر ساز و فلج کننده اقتصاد کنیم. رئیس اتاق اصناف فارس به اعتماد مردم به اصنافیون و بازاریان اشــاره کرد و اظهار داشت: در طول تاریخ مردم بیشــترین اعتماد را به بازاریان داشــته و امروز نیز این اعتماد بزرگ ترین سرمایه اصناف به حساب می آید. هاشمی با اشــاره به اینکه اصناف و بازاریان در دو جبه به نظام و مردم خدمت کــرده اند، تصریح کرد: تا ســال ۸فداکاری کســبه و بازاریان در طول جبهه اول و دفاع مقدس از یاد مردم نرفته است ضمن اینکه امروز نیز بازاریان در جبهه داخلی با گرفتاری های اقتصادی که در طول سال های اخیر به وجود آمده بود دست و پنجه نرم کرده و از کیان اقتصادی کشور دفاع می کنند. هزار واحد صنفی در فارس ۱۴۸وی در ادامــه به فعالیت هزار ۶0اشــاره کرد و تصریح نمود: از این تعداد حدود واحد در شــیراز مشــغول به فعالیت هستند و از مجموع هزار واحد صنفی ۵۳واحدهای صنفی فعال در شهر شیراز دارای پروانه کسب می باشند. رئیس اتاق اصناف فارس همچنین به نیاز مبرم بازاریان و کسبه به نقدینگی اشاره کرد و گفت: متأسفانه نابسامانی هایاقتصادی شــرایط دردناکی را برای کســبه و بازاریان ما زده اســت به گونه ای که متأسفانه امروز بخشی از زندانیان فارس را کاسبان خرد شامل می شوند. این افراد در دام بی ثباتی های اقتصادی گرفتار شــده و به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کسب و کار گرفتار شده اند. ۷ به گفته وی امروز تعداد واحدهای صنفی در کشــور ما برابر نرم استاندارد جهانی است که این تعداد واحدهای صنفی و رکــود بازار به زمین گیر شــدن بســیاری از فعالیت های صنفی منجر شده است. هاشــمی همچنین از کندی پیشــرفت و عــدم چابکی ســاخت شــهرک های صنفی و همچنین معضل دخالت نهادهای دیگر در بازار و موازی کاری های ایجاد شــده با فعالیت کســبه و بازاریان انتقاد کرد و گفت: اگر دولتی ها به واســطه عملکرد خود قصد به حاشیه راندن اصناف را داشــته باشــند دود این کار به چشــم اقتصاد کشور مــی رود. وی با عنوان اینکه متولیــان اصناف در برخی شــرایط برای دفــاع از حق و حقوق بازاریان و کســبه دست به دامان مسئولین دولتی می شوند، توضیح داد: در بسیاری موارد کارد به استخوان بازار رسیده و راهی به جز استمداد و درخواست کمک برای ما نمانده است.* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس: اصناف بار بزرگی از اشتغال و تولید نا خالص ملی را برعهده دارندحمیدرضا ایزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این آیین با اشاره به اهمیت جایگاه اصناف در اقتصاد گفت: دغدغه اصلی دولت و دولتمردان رسیدگی به این قشر اســت چرا که اصناف بار بزرگی از اشتغال و تولید نا خالص ملی را برعهده دارند. هزار ۵۴۱ میلیون و 2وی با بیان این که در کشور بالغ بر هــزار واحد صنفی نیز بدون ۵00پروانه کســب صادر و میلیون واحد صنفی ۳مجوز فعال است، افزود: در سر جمع و نیم نفری 2در کشــور فعال است که با احتساب سرانه اشتغال به ازای هر واحد صنفی باید گفت در این حوزه بالغ لیون شغل ایجاد شده است.۷بر ایزدی گفت: دو برابر این میزان نیز اشتغال غیر مستقیم در حوزه اصناف ایجاد شــده و این اعداد حاکی از نقش اصناف در اشتغالزایی است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به تا ۱۷ارزان بودن اشتغالزایی در حوزه اصناف یادآور شد: درصد تولید نا خالص کشور نیز در حوزه اصناف اتفاق ۱9افتاده که رقم بسیار چشمگیری است. وی با تأکید بر این که تولید بدون حضور واحدهای صنفی موفق نیســت، خاطر نشان کرد: برای حفظ تولید و رونق ت واحدهای صنفی مورد بررسی و آسیب بازار باید مشکات در گرو شناســی قرار گیرد که البته رفع ایــن معضاهمراهی و ارائه راهکار از سوی فعالان صنفی است.گفتنی اســت؛ در این مراســم از اتحادیه های برتر در ارزیابی عملکرد ســال تقدیر شد اسامی این اتحادیه ها به شرح زیر است:اتحادیــه صنف فروشــندگان لوله و لوازم بهداشــتی به ریاست سید محمود هاشمی 99/۷۶ساختمانی با امتیاز (با رتبه برتر) به 99/۶2اتحادیه صنف پیتزا و اغذیه فروشــان با امتیاز ریاست محمدرضا احمدپناه (با رتبه برتر)اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکی، طبی و ورزشی به ریاست سیروس شاکری (با رتبه برتر)99/۶2با امتیاز مین کنندگان ظروف مااتحادیه صنف سازندگان و توز یع به ریاســت 9۶/9۶و اســباب بازی فروشــان با امتیاز عبدالمحمد شرقی (با رتبه دوم)اتحادیه صنف فروشندگان مرغ و تخم مرغ، پرنده و ماهی به ریاست منصور نجفی 9۵/۱۸و گوشــت قرمز با امتیاز (با رتبه سوم)همچنین در این جلسه از اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز در کمک رســانی به هموطنان سیل زده در شیراز، خوزستان و لرستان تقدیر شد اسامی این اتحادیه ها به شرح زیر است:اتحادیه فروشــندگان پوشــاک به ریاست خدابخش رضایی، اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل و کمک فنرسازان به ریاســت کاظم توانــا، اتحادیه صنف باطری ســاز و برقکار اتومبیل به ریاست مسعود ستایش، اتحادیه صنف پزندگان به ریاست احمدرضا وردی زاده، اتحادیه صنف پنچرگیری و تعویض روغن به ریاســت سعید صبوری، اتحادیه صنف تأسیســات مکانیکی ساختمان به ریاست مرتضی پورابراهیمی، اتحادیــه صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی به ریاســت عباس زاهدی اصل، اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشــندگان تلفن و لوازم جانبی به ریاست سید علی دســتغیب، اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگین به ریاست حسین آوند، اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان عرقیات معطر، آبلیمو و ترشیجات به ریاســت حمید پورآصف، اتحادیه صنف رســتوران ها و سفره خانه های سنتی به ریاست کورش باصری صالحی، اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان به مرضا جمشیدنژاد، اتحادیه صنف سازندگان ریاســت غامین و اســباب بازی فروشان و توزیع کنندگان ظروف مابه ریاســت عبدالمحمد شرقی، اتحادیه صنف صافکاران و گلگیرســازان به ریاســت محمدرضا کاظمی نسب، اتحادیه صنف عمده فروشان مواد غذایی و بهداشتی به ریاســت عبداله رزاق منش، اتحادیه صنف فروشندگان رنگ به ریاست حمید مؤمن، اتحادیه صنف فروشندگان مرضا پایدار، اتحادیه فرش دســتباف به ریاســت غاصنف فروشــندگان لوازم یدک اتومبیل به ریاست سید عبدالهادی خسروفرد، اتحادیه نانوایان به ریاست علیرضا ســخنوریان، اتحادیه صنف مؤسسات حمل و نقل کالا به ریاســت حمید آل منصور، اتحادیه موتورآلات کشاورزی و صنعتی به ریاست خســرو فروغان گرانسایه، اتحادیه صنف موزائیک ســازان به ریاســت کاظم علی زارعی، اتحادیــه صنف فروشــندگان لوازم خانگــی، صوتی و تصویری به ریاست علی شیرازی، اتحادیه اتحادیه صنف بار فروشــان میوه و تره بار به ریاست علی اصغر اجالی پور و رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره باربه ریاست احمد عدلو
تارخ درج خبر : 30/7/1398 ساعت 13:5

تاریخ درج :  1398/7/30

تعداد بازدیدها : 328
 

ارسال نظر


نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :  

پیام رهبر

تبلیغات

مرکز طراحی وب زئوس

لینک های مفید

اوقات شرعی

نظر سنجی

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟