ارتباط با رییس اصناف

جستجو

کمیسونها و اتحادیه ها

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

آمار بازدیدکنندگان

  • افراد آنلاین: 0
  • بازدید امروز: 0
  • بازدید دیروز: 0
  • بازدید کل: 624964
  • ورودی موتورهای جستجو : 25161
  • IP شما: 3.81.28.10

اصناف با تراکم 8 برابری نسبت به میزان استاندارد روبرو هستند

رئیس اتاق اصناف اســتان فارس گفت: صنــوف بدنه اصلي نظــام توزیع کالا در کشــور هســتند و باید نقش اساسي در گذاري ســازي نظام توزیع، قیمت شفاف هاي نظارت بر بازار و روزآمدسازي شیوه ایفا کنند


هاشــمی به نقش مهم اصناف در اقتصاد کشور اشــاره و عنوان کرد: امروز اصناف با ســه میلیون واحد صنفی در کشــور با برابری نسبت به میزان استاندارد ۸تراکم تعریف شــده در این زمینه روبروست که البته این تراکم نیاز به بازنگری دارد. هاشــمی همچنین با یــادآوری اینکه در حال حاضر یک ششــم اقتصاد کشــور و درصد تولید ناخالص ملی در دســت ۲۰اصناف است، اذعان کرد: امروز اصناف بار سوبسید تولید را به دوش می کشند؛ این گــروه از فعالین اقتصادی نه تنها باری بر دوش دولت نمی گذارند بلکه در مقایسه با برخــی تولیدکننــدگان در بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز از سابقه بسیار خوبی برخــوردار بوده و طبق اظهــارات برخی بانک ها عملکــرد اصنافیون عامل تقویت حیات آنها شده اســت. وی اذعان کرد: اصناف بیشــترین اشتغال پایدار را ایجاد کرده و در قالب بخش خصوصي، خدمات مؤثري بــه جامعه و مردم ارائه داشــته توان گفت اگر مقاومت یقین مياست. به کننده مــردم و اصناف به عنــوان توزیعخدمات اقتصادي کشور نبود، امروز بیش از وضــع موجود نیازمند رفع مشــکلات معیشتي بودیم.رئیس اتاق اصناف فارس خاطر نشــان کرد: دولت نیز باید با جلوگیري از واردات رویه کالاهاي خارجي که مشابه داخلي بي هاي نوین کســب و دارند و بهبود روش کار و پرداخت تســهیلات ارزان قیمت به تولیدکننــده در جهت حمایت از اصناف و بازاریان گام بردارد. وی در خصوص راهکارهای حل مشکلات خانواده بزرگ اصناف گفت: با تمام اهمیتی که جایگاه اصناف در اقتصاد کشــور دارد، اهتمام دولت بــرای حمایت از واحدهای صنفــی و اقداماتــی همچــون پرداخت های تسهیلات بانکی ارزان، ایجاد فرصت های نوین شــغلی، حرکت به سمت روش ای کســب و کار، همچنیــن حمایت بیمه تواند در راســتای حمایت از مناسب می های اقتصاد تولید داخلی و اجرای سیاستمقاومتی مؤثر باشد.رئیس اتــاق اصناف فــارس ادامه داد: ۴۴ های کلــی اصل توجه به سیاســتقانون اساســی همچون بالا بردن قدرت وری عوامل تولید، رقابت و افزایش بهره ها، اصلاح ســاختار تولید، کاهش هزینه بهبود مســتمر کیفیت تولید، اتخاذ تدابیر ســازی عوامل تولید و تشــویقی، بهینه همچنین هدایــت و تقویــت واحدهای ها و کارهای تحقیق و توســعه و نوآوریگیــری از آنها همگی در زیربنایی و بهرهجهت رشد اصناف نقش مؤثری دارد.هاشمی از متولیان شهری که با محدوده اقتصادی صنوف، مشکلات ریز و درشت آنها آشنایی کافی دارند خواست مسائل و مشــکلات اصناف را جدی گرفته و به آن اولویت بدهند و با فراهم کردن تسهیلات و امکانات مناسب برای آنها امید را در بین صنوف افزایش دهند.وی با اشــاره به وضعیت کســب و کار اصناف و مشکلات پیش روی آنها تصریح کرد: در حــال حاضر یکی از مســائل و مشــکلات اصلی اصناف بحــث تأمین نقدینگی و ســرمایه در گردش است که این مســئله باعث شده شرایط کار برای صنوف سخت تر شود
تارخ درج خبر : 6/8/1398 ساعت 12:18

تاریخ درج :  1398/8/6

تعداد بازدیدها : 252
 

ارسال نظر


نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :  

پیام رهبر

تبلیغات

مرکز طراحی وب زئوس

لینک های مفید

اوقات شرعی

نظر سنجی

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟