ارتباط با رییس اصناف

جستجو

کمیسونها و اتحادیه ها

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

آمار بازدیدکنندگان

  • افراد آنلاین: 0
  • بازدید امروز: 0
  • بازدید دیروز: 0
  • بازدید کل: 624987
  • ورودی موتورهای جستجو : 25162
  • IP شما: 3.81.28.10

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تأکید کرد:

نصب قیمت روی کالا و صدور فاکتور توسط واحدهای صنفی الزامی است

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تأکید کرد بر اساس مفاد قانون نظام صنفی 65 و 15 ماده نصب قیمــت روی کالا و صدور فاکتور در ســطح عرضه الزامی است.


رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تأکید کرد بر اساس مفاد قانون نظام صنفی 65 و 15 ماده نصب قیمــت روی کالا و صدور فاکتور در ســطح عرضه الزامی است. سید محمود هاشــمی در جمع خبرنــگاران ضمن تشــکر از واحدهای صنفی که در چارچوب قاون نظام صنفی به کســب و پیشــه خود مشغولند با تأکید بر درج قیمت کالاها در ســطح عرضه اظهار داشــت: یکی از عوامل رسانی به موقع و مناسب شــفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطاع کنندگان کالا و خدمات اســت از این رو تمام واحدهای به مصرفصنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعامی مراجع ذی صاح هستند. قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی 15وی با اشاره به مفاد ماده کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچســب روی کالا، یا عرضهنصب تابلو در محل کســب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دســتمزد خدمات را به طور روشــن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعام کنند.عضو شورای اتاق اصناف ایران با اشــاره به دیگر ماده قانونی در قانون نظام 65زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده صنفی برای تخلفاتی همچــون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچســب قیمت بر کالا»، «اســتفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد که برای خدمت در محل کســب یا حرفه» یا درج قیمت به نحوی کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.مراجعهعضو ستاد تنظیم بازار اســتان فارس ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع بر اســاس تصمیم کارگــروه تنظیم بازار کشــور مورخ کلیــه عرضه کنندگان کالا و خدمــات مکلفند با الصاق 97/3/28 واحد کالاها یا برچسب و اتیکت تابلوی نرخ در محل کسب، قیمتدستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب اعام نماید.هاشــمی در ادامه با بیان اینکه عاوه بر درج قیمت کالا در سطح فروشــی عرضــه، صدور فاکتور نیز در همه مراحل توزیع، از عمده کننده الزامی است و همکاران محترم تا رسیدن به دســت مصرفصنفی در همه مراحل ملزم به صدور فاکتور هستند تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان فارس خاطر نشــان کرد: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصاح قیمت ها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است و در اصل برابر قانون نظام صنفی صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، کننده الزامی است. فروشی تا رسیدن به دست مصرفاز عمدهوی در ادامه از تمامی همشهریان عزیز خواست حتما از واحدهای صنفی دارای جواز کســب خرید کنند تا در تور برخی افراد سودجو و فرصت طلب گیر نیافتند و در پایــان تصریح کرد: عاوه بر خود ناظری واحدهای صنفی و بازرسی های مستمر اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز و واحد بازرسی اتاق اصناف استان در بازار سطح عرضه از عموم مردم خواهشــمندیم در صورت مشــاهده هرگونه 32340000تخلف شــکایات و انتقادات خود را با شماره تماس واحد نظارت و بازرسی سازمان صتعت 124یا شماره ســه رقمی معدن و تجارت استان فارس گزارش کنند
تارخ درج خبر : 20/8/1398 ساعت 12:42

تاریخ درج :  1398/8/20

تعداد بازدیدها : 344
 

ارسال نظر


نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :  

پیام رهبر

تبلیغات

مرکز طراحی وب زئوس

لینک های مفید

اوقات شرعی

نظر سنجی

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟